Showing the single result

Long Life Antifreeze / Summer Coolant

  • ป้องกันระบบระบายความร้อนในระยะยาว
  • เป็นส่วนผสมของสารป้องกันการแข็งตัวและการกัดกร่อน
  • เมื่อผสมผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่ถูกต้องลงในน้ำ จะช่วยให้การทำงานของยานพาหนะปลอดภัย
  • สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำในรถยนต์โดยสารและเพื่อการพาณิชย์, รถโดยสาร, เครื่องจักรกลการเกษตรและหน่วยเคลื่อนที่
  • เจือจางผลิตภัณฑ์ด้วยน้ำตามระดับที่ต้องการของการป้องกันความเย็น และเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป