Showing all 2 results

MOTORBIKE FORK OIL 10W (MEDIUM)

1L / รหัสสินค้า 2715

  • น้ำมันโช้คสังเคราะห์แท้
  • ลดแรงเฉือน ลดแรงสียดทาน
  • ป้องกันการเกิดฟอง รวมถึงป้องกันการกัดกร่อน
  • เคลือบชิ้นส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาว

MOTORBIKE FORK OIL 7.5 W (HEAVY)

1L / รหัสสินค้า 2717

  • น้ำมันโช้คสังเคราะห์แท้
  • ลดแรงเฉือน ลดแรงสียดทาน
  • ป้องกันการเกิดฟอง รวมถึงป้องกันการกัดกร่อน
  • เคลือบชิ้นส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาว